Apie mus...

Vykdomi projektai-

 

 

 

        Projekto „Būk laisvas – nebūk priklausomas!“ (Nr. 07-004-P-0001) tikslas – teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, ir padėti reintegruotis į visuomenę ir (ar) darbo rinką bei joje išlikti.

         Tikslinė grupė – nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomi asmenys ir jų šeimos nariai.

         Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

 •    nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų psichologinė ir socialinė reabilitacija, teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas, kaip tai nustatyta Socialinių paslaugų katalogo 2 punkte;
 •   reintegracijos veiklų organizavimas, siekiant skatinti asmens socialinio savarankiškumo ir darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimą ir didinimą;
 •   mokymų, kvalifikacijos kėlimo ir supervizijų organizavimas darbuotojams, vykdantiems psichologinės ir socialinės reabilitacijos veiklą;
 • pagalbos teikimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų šeimos nariams organizavimas;
 • pagalbos teikimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims viešinimo organizavimas.

 

         Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.

         Projekto partneriai – psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos (partnerių žemėlapis):

         VšĮ „ALFA CENTRAS“

         Viešoji įstaiga „ETERNA VITA“

         VšĮ „Gabrielius“

         Labdaros ir paramos fondas „Nugalėtojų akademija“

         Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“

         Viešoji įstaiga „Pusiaukelis“

         Viešoji įstaiga „Sugrįžimas“

         VšĮ „Taikos kelias“

         VšĮ „TC Laisva valia“

         Vilniaus arkivyskupijos Caritas

         VšĮ „Vilties švyturys“

 

Projekto pradžia – 2023 m. kovo 27 d., veiklų įgyvendinimo pradžia – 2023 m. balandžio 1 d.  

Projekto trukmė – 60 mėn. 

 

         Projekto apimtis – iki 2028 m. psichosocialinės reabilitacijos ir (ar) reintegracijos veiklose sudalyvaus 2079 asm., iš jų 45 proc., baigę dalyvauti veiklose, pradės mokytis, ieškoti darbo, pradės dirbti, įskaitant savarankišką darbą.

 

         Projekto finansavimo suma – 15 954 246,00 Eur.

 

         Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

 

         Trumpai apie projektą:

Psichoaktyviųjų medžiagų (narkotikų, alkoholio ir kt.) vartojimas yra sudėtinga socialinė ir sveikatos problema tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Socialinių įgūdžių trūkumas, žemas išsilavinimas (ypač vyrų grupėje), didelis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, stigmatizavimas visuomenėje, nepakankamas dėmesys pažeidžiamų grupių psichikos sveikatai ir psichologinei gerovei, psichologinės socialinės reabilitacijos bei reintegracijos paslaugų priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims trūkumas lemia asmenų socialinę atskirtį. Asmenys, sergantys priklausomybe, dažnai neigia problemą ir ne visada linkę kreiptis pagalbos, nepakankama specialistų kompetencija atpažinti priklausomybes ir kt.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas neigiamai veikia asmens fizinę, psichikos sveikatą, ugdymo, mokymosi pasiekimus, socialinius santykius ir gerovę, saugumą, neigiamai atsiliepia visų valstybės valdymo sričių pasiekimams ir darniam vystymuisi. Žalingas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas veikia ne tik patį asmenį, bet ir jo šeimos narius bei visuomenę. Nesprendžiant sveikatos, saugos ir gerovės klausimų, dėl neigiamų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pasekmių gali sumažėti darbo jėgos produktyvumas ir išaugti sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir baudžiamosios teisenos kaštai.

Priklausomybės ligomis sergančio asmens (jo šeimos) finansinės galimybės daugeliu atveju yra ribotos (asmuo nedalyvauja darbo rinkoje, neturi pajamų šaltinio, turi skolų ir pan.), taip pat socialiniai santykiai su šeimos nariais dažnai būna nutrūkę ar atšalę, o tai daro įtaką jo galimybėms kreiptis ir gauti reikiamas paslaugas.

Asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, būtina suteikti galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos ir reintegracijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Nutraukus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą sumažėja tokių asmenų socialinė atskirtis, gerėja jų sveikata, mažėja pavojus kitų žmonių saugumui, materialiniai nuostoliai dėl nusikalstamumo, nedarbo, eismo įvykių ir pan.

 

 


 


 

 

 

PROJEKTAS

„ASMENŲ, PRIKLAUSOMŲ NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ,

SOCIALINĖ INTEGRACIJA“

NR. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

Projektas įgyvendinamas vykdant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo

priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė

integracija“.

Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.

Projekto pabaiga – 2022 m. vasario 28 d.

Bendra Projekto biudžeto suma – 11 188 601,00 Eur.

Projekto Nr. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

Projektas įgyvendinamas su 12 partnerių.

Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų

vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, priklausomų nuo

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

Šiuo Projektu siekiama suteikti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų

vartojimo, galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas tam, kad jie galėtų

sėkmingai integruotis į visuomenę. Šių paslaugų teikimą užtikrina 12 Projekto partnerių –

psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose psichologinės

ir socialinės reabilitacijos programa vykdoma nuo 7 iki 12 mėn. Tai įstaigos, kurios padeda keisti

vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo,

savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas, nuo psichoaktyviųjų

medžiagų vartojimo kenčiančio asmens, sprendimas gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos

paslaugas, Asmuo į įstaigą atvyksta savo valia, pats apsisprendęs keisti savo gyvenimą. Priklausomas

nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už savo gyvenimą, mokosi priimti pagalbą

bei dalyvauti socialinės psichologinės reabilitacijos programoje bei įsipareigoja laikytis visų įstaigos

taisyklių bei griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, teikiamos

individualios konsultacijos bei vyksta grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais

darbuotojais, formuojami socialiniai ir darbinai įgūdžiai. Visose psichologinės socialinės

reabilitacijos įstaigose, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia

asmens atsakomybe ir įsipareigojimais bei mažesniais apribojimais.

Projektas suteiks galimybę 1940 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų

vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę

sėkmingai integruotis į visuomenę. Numatoma, kad 40 proc. psichologinės bei socialinės

reabilitacijos dalyvių, kurie sėkmingai baigs socialinės psichologinės reabilitacijos programą (po

dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose) pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti,

įskaitant savarankišką darbą. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi

visuomenei, išspręs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą,

finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie bendruomenės ir pan.

Projektą įgyvendinantys partneriai - psichologinės socialinės reabilitacijos

(trumpalaikės socialinės globos) įstaigos

1. LPF „Nugalėtojų akademija” Tel. 8 618 41436 http://www.nugaletojuakademija.lt/

2. LPF „Prieglobstis” Tel. 8 682 16109 http://prieglobstis.org/

3. Viešoji įstaiga „Vilties švyturys” Tel. 8 650 14861 http://www.viltiessvyturys.lt/

4. Pilnų namų bendruomenė Tel. 8 698 87006 http://www.pnb.lt/

5. Viešoji įstaiga „Sugrįžimas” Tel. 8 698 10497 http://sugrizimas.lt/

6. Viešoji įstaiga „Pusiaukelis” Tel. 8 699 15577 http://www.pusiaukelis.lt/

7. Viešoji įstaiga „Gabrielius” Tel. 8 674 74220 http://gabrielius.lt/

8. Vilniaus arkivyskupijos Caritas Tel. 8 645 04650 http://www.asesubendruomene.lt/

9. Viešoji įstaiga „TC – Laisva valia“ Tel. 8 677 78590 www.laisvavalia.info

10. Viešoji įstaiga „Alfa centras“ Tel. 8 699 90399,8 699 95576 https://www.alfacentras.lt/

11. Viešoji įstaiga „Taikos kelias“ Tel. 8 675 30949 http://www.taikoskelias.org/

12. Viešoji įstaiga „Eterna Vita" Tel. 8 616 05905 http://www.eternavita.lt/

 

 


 Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bedrai  finansuojamo projekto Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 “Socialinę atskirtį patiriančių asmenų nedarbo lygio mažinimas”

Pavadinimas: “Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką”.

Projekto tikslas - padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims spręsti socialines problemas, tokias kaip nedarbas, socialinis saugumas, socialinė parama, socialinės atskirties mažinimas bei integruotis į darbo rinką.

Projekto veikla: socialinės integracijos ir profesinio orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugos, padėsiančios socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, integruotis į darbą

Projekto pradžia: 2018-04-03

Projekto pabaiga: 2022-04-03

Bendrųjų įgūdžių kursai:

 1. Kompiuterinio raštingumo kursai;
 2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kursai;
 3. Viešojo kalbėjimo ir efektyvaus savęs pristatymo kursai.

Profesiniai kursai:

 1. Mūrininko mokymo programa.
 2. Pastatų šiltinimo ir dekoratyvinio tinkavimo mokymo programa.
 3. Plytelių klojėjo mokymo programa.
 4. Mėsos produktų gamybos mokymo programa.
 5. Metalo suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa.
 6. Virėjo mokymo programa.

Viešbučio kambarinės mokymo programa.

Pabaigus vykdyti projektą:
 
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų nedarbo lygio mažinimas
08.3.1-ESFA-K-413-01-0006
Įgyvendinimo laikas 2018-2021 metai
Pasiektas rodiklis: Socialiai pažeidžiami asmenys, dalyvavę socialinei integracijai skirtose ESF veiklose - 83 asnenys
Pokyčio: Socialiai pažeidžiami asmenys, kurie po dalyvavimo socialinei intgracijai skirtose ESF veiklose pradėjo ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankiška darbą - 21 asmuo.

 


Projekto pavadinimas: „Psichosocialinės reabilitacijos stiprinimas“.

Projekto vykdymo trukmė: nuo 2016-06-01 iki 2016-11-30.

Projekto tikslas: sustiprinti įstaigos gebėjimus bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pagrindinis projekto uždavinys: kelti įstaigoje dirbančio personalo kompetenciją.

Projektą finansavo Kėdainių rajono savivaldybė.

Trumpas projekto aprašymas:

Supervizija yra efektyvus pagalbos būdas keliant ir stiprinant profesionalumo lygį, darbo standartus, profesinį etinį savęs pažinimą. Supervizija yra sėkmingas streso prevencijos būdas.

Viešosios įstaigos „Vilties švyturys“ darbuotojai dalyvavo komandos supervizijoje. Supervizijos tikslas buvo nukreiptas į komandos stiprinimą, siekiant pagerinti bendravimą ir bendradarbiavimą joje bei darbo efektyvumą, darbo atmosferos, tarpusavio komunikacijos gerinimą, geresnį organizacijos misijos, vizijos, tikslų supratimą. Taip pat buvo dirbama darbuotojų pasiūlytomis temomis: „Organizacijos kultūra“; „Vertybių sistema. Bendras matymas organizacijos vizijos, misijos ir tikslų“, „Darbo laiko planavimas, darbų paskirstymas, perdegimo sindromas“, „Santykiai ir ribos su klientais“, „Santykiai su kolegomis, komandos komunikavimas“, „Gyvenimo balansas“, „Baimės faktorius“.


PROJEKTAS NR. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

 „ASMENŲ,  PRIKLAUSOMŲ NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ,  SOCIALINĖ INTEGRACIJA“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, vykdo projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija (toliau - Projektas)“.  

Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.

Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.

Projekto pabaiga – 2020 m. lapkričio 30 d.

Bendra Projekto biudžeto suma – 8 688 601,00 Eur.

Projekto Nr. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

Projektas įgyvendinamas su 14 partnerių.

Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

Šiuo Projektu siekiama suteikti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Nutraukus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą sumažėja tokių asmenų socialinė atskirtis, gerėja jų psichinė sveikata, mažėja pavojus kitų žmonių saugumui, materialiniai nuostoliai dėl nusikalstamumo, nedarbo, eismo įvykių ir pan. Šių paslaugų teikimą užtikrina 14 Projekto partnerių – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose psichologinės ir socialinės reabilitacijos programa vykdoma apie 12 mėn. Tai įstaigos, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas, nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens, sprendimas gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, Asmuo į įstaigą atvyksta savo valia, pats apsisprendęs keisti savo gyvenimą. Priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už savo gyvenimą, mokosi priimti pagalbą bei dalyvauti socialinės psichologinės reabilitacijos programoje bei įsipareigoja laikytis visų įstaigos taisyklių bei griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, teikiamos individualios konsultacijos bei vyksta grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, formuojami socialiniai ir darbinai įgūdžiai. Visose psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigose, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens  atsakomybe ir įsipareigojimais bei mažesniais apribojimais.

Projektas suteiks galimybę 1600 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę.  Numatoma, kad 40 proc. psichologinės bei socialinės reabilitacijos dalyvių, kurie sėkmingai baigs socialinės psichologinės reabilitacijos programą (po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose) pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspręs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie  bendruomenės ir pan.


 
ok


Viesinimo_logotipaiokokNTAKD_logotipas

PROJEKTAS NR. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, PSICHOLOGINĖ IR SOCIALINĖ REABILITACIJA“ 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 608 (Žin., 2013, Nr. 73-3673), administruoja projektą „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (toliau – Projektas).

Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 20072013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-03-V priemonę ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“.

Projekto pradžia – 2013 m. spalio 1 d. Projekto pabaiga – 2015 m. birželio 30 d.

Bendra projekto biudžeto suma – 10 000 000 litų.

Projekto NR. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001

Projektas įgyvendinamas su 10 partnerių.

Projekto tikslas – padėti asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto pagrindinė veikla - priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, įsitraukimą į darbo rinką įgyvendinimas.

Šis Projektas suteiks 540 asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, galimybę nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę. Planuojama, kad 152 asmenys (28 proc.), sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, įsidarbins arba toliau mokysis praėjus 6 mėnesiams po Projekto įgyvendinimo. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspęs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie bendruomenės ir pan. Po reabilitacijos jie neatneš žalos visuomenei (ypač socialinėje srityje).

Paslaugų teikimą užtikrins 10 partnerių – ilgalaikės psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose reabilitacijos programos trukmė 12 - 18 mėnesių. Tai terapinės bendruomenės, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens sprendimas pradėti gydytis: asmenys į įstaigą atvyksta savo valia, patys apsisprendę keisti savo gyvenimą. Priklausantis nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už sveikimą ir reabilitaciją ir įsipareigoja laikytis visų bendruomenės taisyklių ir griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, savianalizė, konsultacijos bei grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, socialinių ir darbinių įgūdžių formavimas. Visose reabilitacijos įstaigose taikoma dvasinio tobulėjimo 12 žingsnių programa, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens atsakomybe ir įpareigojimais bei mažesniais apribojimais.

Organizuojant ir įgyvendinant projekto veiklas, yra laikomasi nediskriminavimo (dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ir pan.) politikos nuostatų.
 

okokok
 
Veiksmų programa: VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.
 
Prioritetas: VP1-1 Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis.
 
Uždavinys: VP1-1.3 Stiprinti socialinę aprėptį.
 
Priemonė: VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką.
 
Projekto pavadinimas: „Kompleksinės paslaugos rizikos asmenims,  pasinaudojant pažangia Vakarų Europos patirtimi“.
 
Projekto numeris: VP1-1.3-SADM-02-K-02-003.
 
Projekto trukmė: nuo 2009-09-01 iki 2013-09-30.
 
Organizuojant ir įgyvendinant projekto veiklas, yra laikomasi nediskriminavimo (dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ir pan.) politikos nuostatų.

Apie projektą

Tyrimais nustatyta, jog Lietuvoje daugiausia problemų narkotikus vartojantiems asmenims kyla socialinės integracijos srityje, todėl ši grandis reabilitacijos sistemoje yra silpniausia. Tyrimais nustatyta, kad yra būtina daugiafunkcinė reabilitacijos sistema, kurioje didelis dėmesys būtų skiriamas apgyvendinimo, profesinio mokymo, socialinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų lavinimo bei įdarbinimo problemų sprendimui. Projektą įgyvendina LPF „Vilties švyturys“, viena iš didžiausių Lietuvoje esančių bendruomenių, daugiau kaip šešerius metus aktyviai dirbanti su priklausomais nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenimis. Pagrindinis projekto tikslas - priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenų kompleksinė reabilitacija (motyvavimas - psichologinė socialinė reabilitacija - socialinė integracija į darbo rinką).

Viešosios įstaigos „Vilties švyturys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
2020 metų mažos vertės pirkimai.
2021 metų mažos vertės pirkimai.
2022 metų mažos vertės pirkimai.
 

Mūsų draugai