Mūsų programa

Reabilitacijos proceso eiga: fazės-

0) Bandomasis laikotarpis (2 savaitės) – jo metu priklausomas asmuo, atvykęs į reabilitacijos centrą, turi galimybę adaptuotis bendruomenėje, nuspręsti, ar nori likti reabilitacijos centre. Šis laikas skirtas naujo žmogaus artimesniam susipažinimui su bendruomene bei fizinės abstinencijos įveikimui. Šiuo laikotarpiu asmenį pastoviai prižiūri bei jam padeda adaptuotis antros ar vyresnės fazės bendruomenės narys – globėjas, kuris atsakingas už naujoko priežiūrą bei išsamesnį jo susipažinimą su bendruomene. Bandomojo laikotarpio metu naujokas turi galimybę pajusti vidinį bendruomenės gyvenimo pulsą ir galutinai nuspręsti, ar jis pasiryžęs joje pasilikti. Taip pat pati bendruomenė turi galimybę artimiau susipažinti su potencialiu jos nariu. Bandomuoju laikotarpiu specialistai susipažįsta su klientu, įvertina jo fizinę, socialinę, psichologinę savijautą, motyvaciją ir parašo psichologines bei socialines išvadas. Taip pat kartu su klientu surašo individualų socialinės globos planą (ISGP) ir numato išsikeltų tikslų įgyvendinimo terminus. Šiame laikotarpyje specialistai konsultuoja klientą tiek individualiai, tiek įtraukia į grupes, užsiėmimus, paskaitas bei įprastą dienotvarkę.

1) Pirmoji fazė (2 mėn.) – adaptacijos bendruomenėje (nekontaktinė). Jos metu bendruomenės narys turi atsisakyti kontaktų su šeimos nariais ir artimiausiais draugais, nesinaudoti telefonu, neišeiti už bendruomenės ribų (išskyrus ypatingą atvejį, prižiūrint vyresnių fazių gyventojams arba darbuotojams). Šios fazės metu, vos tik pradėjęs sveikti asmuo nėra pajėgus kontroliuoti impulsų ir potraukio narkotikams ar alkoholiui, todėl ir negali būti atsakingas už daugelį savo veiksmų. Šie apribojimai yra skirti tam, kad būtų galima jį apsaugoti nuo pavojingų kontaktų, kurie gali išprovokuoti norą vėl vartoti narkotikus ar alkoholį. Tik po tam tikro laiko klientas pradeda suprasti sveikatingumą skatinančius principus ir mėgina jų laikytis. Tuomet jis parašo savo narkomaninės praeities analizę, o bendruomenė svarsto jo prašymą suteikti daugiau atsakomybės ir leisti pereiti į antrąją reabilitacijos fazę. Šioje fazėje klientas pradeda dalyvauti darbo terapijoje, planuoja savo asmeninį ir mokymosi laiką, rašo jausmų dienoraštį. Dalyvauja bendruomenės susirinkimuose, stengiasi išklausyti aplinkinių pastabas ir priimti kritiką bei atsakomybę už savo prasižengimus. Tikslingai dalyvauja individualiose konsultacijose, lanko grupes, paskaitas bei užsiėmimus. Socialiniai darbuotojai, jei tai reikalinga, padeda klientui atgauti dokumentus, įstoti į darbo biržą, nuvykti į polikliniką. Jie taip pat tarpininkauja tarp kliento ir teisėsaugos institucijų, šeimos narių. Specialistai individualiose konsultacijose padeda siekti užsibrėžtų tikslų, adaptuotis bendruomenės gyvenime, įveikti emocines ir atkryčio krizes, spręsti iškilusias problemas.

2) Antroji fazė (5 mėn.) – ribotų kontaktų. Jos metu leidžiama trumpam palikti bendruomenę bei bendrauti su artimaisiais, prižiūrint vyresnių fazių gyventojams arba darbuotojams ir iš anksto tai aptarus su bendruomene. Šiuo metu klientas taip pat privalo imtis daugiau atsakomybės reikalaujančių pareigų, kaip antai: bendruomenės šeimininko pareigų, taip pat konkrečių pareigos už kurią nors ūkio dalį (pvz., šiltnamio, sporto salės, skalbimo kambario priežiūra ir pan.). Antros fazės metu tampama naujoko globėju, taip pat galima siūlyti savo kandidatūrą rinkimuose į bendruomenės lyderio padėjėjo postą. Pagrindinis savianalizės darbas raštu – savo gyvenimo analizė, kurioje išnagrinėjami visi veiksniai, atvedę į priklausomybę nuo narkotikų, alkoholio ar kitų žalingų įpročių – taip pat atliekamas šios fazės metu. Be to sveikstantis klientas tvarkingai surašo savo pasirinkimo blaiviai gyventi liudijimą, išanalizuoja galimo atkryčio simptomus bei ieško efektyvių strategijų jam įveikti. Po šių rašto darbų jis gali prašyti bendruomenės leidimo pereiti į trečiąją fazę. Specialistai, jei tai reikalinga, padeda tvarkyti antstolių išieškojimo klausimus, atstatyti probleminius tarpusavio santykius su šeimos nariais. Taip pat jie siekia keisti silpnąsias asmenybės puses, įveikti psichologinius atkryčius, grupėse ir užsiėmimuose moko pažinti priklausomybės ligos mechanizmus bei spręsti iškilusius konfliktus.

3) Trečioji fazė (4 mėn.) – atsakomybės. Jos metu kas antrą savaitgalį leidžiama savarankiškai išvykti iš bendruomenės, prieš tai gavus jos sutikimą. Klientas jau laikomas pajėgiu išvengti atkryčio ir gabiu prisiimti didesnę atsakomybę už save bei kitus. Jis gali prižiūrėti ir mokyti bendruomenės narius, lydėti juos už bendruomenės ribų, taip pat būti išrinktas bendruomenės lyderiu ir prisiimti atsakomybę už visą bendruomenę. Kita vertus, jis palaipsniui sugrįžta į pirminę socialinę aplinką – savo šeimą, mėgina atstatyti praeityje pašlijusius santykius su artimaisiais ir jaustis saugiai pirminėje aplinkoje, nors bendruomenė vis dar išlieka stipriu vidinės paramos ir motyvacijos šaltiniu. Jei sveikstantysis sėkmingai susitvarko su šiais uždaviniais – jis pervedamas į ketvirtąją reabilitacijos fazę. Klientas privalo atsakyti į savianalizės klausimus sveikimo laikotarpyje, parašyti savųjų pokyčių analizę. Po kiekvienos savaitgalio išvykos yra atsiskaitoma specialistui, pateikiama išvykos analizė. Specialistai konsultuoja apie galimus ateities planus ir pasirinkimo galimybes, padeda atpažinti paūmėjusius priklausomybės ligos simptomus bei įveikti psichologinius atkryčius.

4) Ketvirtoji fazė (1-2 mėn.) – kontaktinė. Šio galutinio reabilitacijos etapo metu skatinama kliento socializacija ir integracija į visuomenę. Klientas turi įgyti darbo įgūdžių, padedančių rasti savo vietą visuomenėje, pilnai prisiimti atsakomybę už save ir savo gyvenimą. Todėl jis per du mėnesius privalo susirasti darbą arba pradėti mokytis profesinio parengimo kursuose. Specialistai sistemingai dirba siekdami, jog nebūtų formuojama priklausomybė nuo reabilitacinio centro ir terapinės bendruomenės.

Mūsų draugai